Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatálybalépés kelte: 2019.február 19..

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Amber way Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 24/C.
Cégjegyzékszáma: 18 09 112971
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25718917-1-18
Email cím: [email protected]
Weboldal:30napangol.hu
Közösségi oldalak:Facebook: 30 day English, Instagram: 30napangol

 

A továbbiakban az adatkezelő elnevezése: Nyelviskola.

 Tárhelyszolgáltatóneve, székhelye és elérhetősége (e-mail, web): Wakelite Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. Elérhetőség, e- mail: [email protected], weboldal: https://wakeliteweb.com

Adatvédelmi felelős: A Nyelviskolánál a jelen Adatkezelési tájékoztató kiadásának időpontjában nincs kijelölve adatvédelmi tisztviselő, a GDPR rendelkezéseivel összhangban, tekintettel arra, hogy a végzett adatkezelések nem tartoznak azon adatkezelések ill. adatkezelési műveletek közé, mely esetekben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező lenne.

 • Amennyiben Önnek az adatkezelésünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, vagy jogaival kíván élni, azt az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon teheti meg:

e-mail: [email protected]

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES

Amennyiben 16 év alattikiskorú vagy, a weboldalunkon ne add meg önállóan adataidat, pl. nevedet, email címedet, hanem a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő adja meg a weboldalunkon a kért adatokat.

Weboldalunkonpedig 18 év alattiaknem tudnak önállóan vásárolni, szülőd segítségét kérd a vásárláshoz!

Felhívjuk figyelmedet, hogy ha a szüleid hozzájárulása alapján kezelünk rólad adatot (pl. fénykép), akkor nagykorúságod esetén te is kérhetedazoknak az adatoknak például a törlését.

SZÜLŐKNEK:A Nyelviskolaweboldalán böngészni lehet, meg lehet vásárolni termékeket, véleményt lehet megjeleníteni termékeinkről és szolgáltatásainkról, felhasználói fiókot lehet elérni, amely szolgáltatások kapcsán személyes adatokat kérünk el vagy gyűjtünk a felhasználóktól és sok esetben hozzájárulásuk alapján kezeljük azokat. A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez a weboldalon. A 18 életévüket be nem töltött felhasználók pedig nem tudnak önállóan vásárolni weboldalunkon. Ezért amikor hozzájárulást kérünk a felhasználóktól a weboldalon (pl. sütikhez), a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a szülőtől kérjük. Amennyibenvásárláshozkérünk adatokat, és a felhasználó 18 éven aluli, akkor az adatokat, nyilatkozatokatekkor is a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.  A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja a Nyelviskolaweboldalát ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a Nyelviskola jelen Adatkezelési Tájékoztatóját. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja a Nyelviskolánaka jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Nyelviskolajelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalt!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

ANyelviskola fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a Nyelviskolaszolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót aweboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre e célból megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen, ajánlott a Nyelviskolaweboldalának, ill. a részünkre megadott e-mail postafiókjának a rendszeres ellenőrzése.

 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

 

ANyelviskolaáltal történő adatkezelésa weboldalának igénybevétele során főként az Ön megrendelésének, mint szerződésnek a teljesítésén, vagy az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor elfogadja a sütik használatát), azonban néhány esetben jogszabály alapján is kezelünk személyes adatokat (pl. számviteli kötelezettség vagy panasz ügyintézés teljesítése). Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyelviskolavelünk szerződés viszonyban álló adatfeldolgozókatis igénybe vesz a tevékenysége során. Néhány esetben pedig az Ön személyes adatait másadatkezelőknekis átadja, elérhetővé teszi. Az Ön, a Nyelviskolavagy harmadik személy jogi igényének érvényesítése esetén elsősorban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére, vagy más közhatalmi szerv (eljáró hatóság, bűnüldöző szervek, közjegyző, NAV stb.) részére, ill. bírósági vagy egyéb hatósági megkeresésre adhatunk át adatokat. A weboldalon a fizetés önálló adatkezelőn, a fizetést bonyolító szolgáltatón keresztül lehetséges, itt a Nyelviskolanem ad át senkinek adatot, azokat Ön adja meg a fizetést bonyolító szolgáltatónak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben közösségi média platformjainkat használja (pl. Facebook vagy Instagram oldalunkat likeolja, követ minket, Facebook csoportban hozzászól posztokhoz, posztol), a közösségi média platform szolgáltatója is kezeli az Ön adatait önálló adatkezelőként. A közösségi média profilja, hozzászólásai láthatóvá válnak továbbá a média platformjainkat látogató személyek számára is. Az átadott adatok köre minden esetben az adott adatkezelés esetén feltüntetett személyes adatokat jelenti. Amennyiben az adatfeldolgozók, további adatkezelők tevékenységével érintett adatok vagy az átadott személyes adatok köre ezektől eltér, azt külön jelezzük. Az adatfeldolgozókat és a személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A Nyelviskolafenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Nyelviskolaaz engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójában lévő személynek.

 

Az Infotörvény 5. § (5) bekezdése alapján a jogi kötelezettségből kifolyólag kötelező adatkezelések szükségességét 3 évente felülvizsgáljuk- amennyiben a vonatkozó jogszabály nem jelöl meg számunkra adatkezelési időtartamot vagy más felülvizsgálati időt. A felülvizsgálat körülményeit és eredményét tartalmazó dokumentációt ugyanezen törvényi rendelkezés alapján a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig őrizzük meg.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A szolgáltatásainkat igénybe vevők alábbi adatait a vásárlásnál kérjük el, azonban azért is kezeljük, hogy Önnek felhasználói fiókot tudjunk létrehozni és fenntartani,és az Ön megrendelését teljesítsük.Az adatokat a Felhasználók beazonosítása és kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából is kezeljük, a szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról küldünk információt, emlékeztetőt, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől.

 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

A felhasználói fiók létrehozatalára, fenntartására, megrendelés teljesítésére, a felhasználók beazonosítására, kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra szolgáló regisztrációs adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő közötti

 

szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján).

 

A szerződés az Önnel a weboldal használatára és az azon elérhető szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele.

A nyelviskola az adatokat minimum 8 évig tárolja.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudjuk az Ön regisztrációját elvégezni, nem tudunk felhasználói fiókot létrehozni és fenntartani Önnek, és a szolgáltatásunkat teljesíteni Ön felé, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat sem tudunk eljuttatni az Ön részére. A regisztrációhoz, felhasználói fiókhoz, megrendelése teljesítéséhez, a szolgáltatásunkra vonatkozó kapcsolattartáshoz szükséges a fenti adatok megadása. A Keresztnév, Vezetéknév, Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám E-mail cím

megadása szükséges az Ön felhasználói fiókjához és az Ön által megrendelt terméknek a biztosításához és a fiók Ön általi további kezeléséhez. Az Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám E-mail címazért szükséges, hogy a hozzáférés adatait célba juttassuk Önnek, kapcsolatot vegyünk fel és tartsunk Önnel. Az Ön Keresztnevét, Vezetéknevet pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hozzáférést, szolgáltatási üzeneteket,teljesítsük a megrendelését.

Adatok törlésének módja:Ön bármikor kinyilváníthatja, hogy meg kívánja szüntetni felhasználói fiókját. A regisztrációnál megadott és azzal kapcsolatosan nyilvántartott adatokat Ön a következő módon tudja törölni: kapcsolatfelvétel e-mail-ben az [email protected]e-mail címen. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben törli felhasználói fiókját, akkor nem érheti el az Ön által megrendelt terméket.

 

Kinekadjuk át az Ön adatait:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltató
Octonull Kft

 

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

 

számlaprogram

 

 1. BELÉPTETÉS, FELHASZNÁLÓI FIÓK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A weboldalonregisztrált Felhasználók adatait azért kérjük el és kezeljük, hogy Ön a felhasználói fiókjába be tudjon lépni, továbbá, hogy Önnek felhasználói fiókot tudjunk fenntartani és a benne elérhető funkciókat és ezen keresztül az Ön megrendelését biztosítsuk, illetve, hogy Ön a fiókot kezelni tudja.Az adatokat a Felhasználók beazonosítása és kapcsolattartás céljából is kezeljük, a szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról küldünk információt, emlékeztetőt, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől.

 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

A felhasználói fiókba történő beléptetésre, a fiók fenntartására, a megrendelés teljesítésére, a fiók funkcióinak a használatára, a felhasználók beazonosítására, kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő közötti

 

szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján).

 

A szerződés az Önnel a weboldal használatára és az azon elérhető szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele.

Minimum 8 év.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A beléptetéshez szükséges adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele, ezek megadása nélkül Ön nem tud regisztrálni és belépni felhasználói fiókjába, nem tudja kezelni a felhasználói fiókját, mi pedig nem tudjuk az Ön megrendelését teljesíteni Ön felé, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat eljuttatni az Ön részére. A felhasználónév és a jelszó megadása szükséges az Ön felhasználói fiókjába történő belépéshez. A Keresztnév

Vezetéknév, Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám, E-mail cím

megadása szükséges a felhasználói fiók funkcióinak kezeléséhez, a megrendelése teljesítéséhez. Az e-mail cím és a cím azért szükséges, hogy kapcsolatot vegyünk tartsunk Önnel. Az Keresztnevet és a Nevet pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket.

Adatok törlésének módja:Ön bármikor kinyilváníthatja, hogy meg kívánja szüntetni felhasználói fiókját. A beléptetéshez vagy a felhasználói fiókban megadott és azzal kapcsolatosan nyilvántartott adatokat Ön a következő módon tudja törölni:kapcsolatfelvétel e-mailben az [email protected]e-mail címen. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben törli felhasználói fiókját, akkor nem érheti el az Ön által megrendelt terméket.

 

Kinek adjuk át az Ön adatait:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltató
Octonull Kft

 

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

 

számlaprogram

 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A hozzánk forduló vagy tőlünk szolgáltatásokat, termékeket megrendelő, igénybe vevő Felhasználók alábbi adatait a Nyelviskolának, vagy a Nyelviskolaáltal az ügyfélnek történő üzenetküldés, üzenetek fogadása, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, megkeresések megválaszolása céljából kezeljük, továbbá az Nyelviskolarészéről Önnek szóló adatvédelmi incidensről történő értesítés céljából is.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

· megkeresés tárgya, tartalma

· esetenként kapcsolattartó név és elérhetőségi adatai

· [incidensről szóló értesítés céljából nyilvántartott személyes adatok]

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

A Nyelviskola és az Ön (vagy az Ön által képviselt) jogos érdeke, amely a gyors és interaktív kapcsolatfelvételre, valamint a szolgáltatásaink magas színvonalának biztosításra vonatkozik, ill. az esetleges jövőbeni jogi igények hatékony érvényesítésére vonatkozik. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, a megkeresésekre adandó válasz elküldéséhez.

Ön tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen.

 

Az adatvédelmi incidensről szóló értesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont)

 

alapján történik a GDPR 34. cikke alapján.

 

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, amely előreláthatólag 5 év, a fogyasztói jogok, panaszkezelés, a GDPR-ban Önnek garantált jogok biztosítása, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében.Abban az esetben, ha ezen idő alatt Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor az Ön tiltakozásának elbírálásáigkezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra.

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt aNyelviskolarészére az[email protected]e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának, előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel. Az adatvédelmi incidens kapcsán nyilvántartott adatokat nem Ön adja meg részünkre, azokkal már az Adatkezelő rendelkezik. Ezeknek az adatoknak a megléte jogszabályi kötelezettségünk teljesítésének előfeltétele.

 

Adatok törlésének módja:A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek. 

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések ill. kérdések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
Octonull Kft

 

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

 

számlaprogram

 

 

 1. WEBSHOPOS VÁSÁRLÁS 

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Aweboldalon elérhető szolgáltatásainkra megrendelést leadók adataita webhelyünköntörténő vásárlás, ill. megrendelések felvétele, feldolgozása, teljesítése miatt kezeljük, illetve az ezekkel kapcsolatos kapcsolattartás, az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételének dokumentálása céljából. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

 

· vezeték és keresztnév

· cím (ország, utca, házszám, város, irányítószám, megye)

· email cím

· telefonszám

· opcionálisan az Ön által megadott megjegyzések

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokravonatkozó adatkezelés Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c). pont) alapján történik

a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése, illetve az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján.

 

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A szerződés az Önnel a szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele.

 

A kapcsolattartói és képviselői adatok (céges megrendelő esetén)kezelésének jogalapja a megrendelő Jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A gyors és interaktív kapcsolatfelvétel, valamint a megrendelés hatékony feldolgozása és teljesítése érdekében kezeljük az adatokat. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a megrendelés feldolgozásához és teljesítéséhez. Az Adatkezelő a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta, a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: adatbiztonsági intézkedések, illetve a tiltakozási jog biztosítása az Ön számára. Ön tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok az Adatkezelőrészére átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

A szerződés teljesítése érdekében és a jogos érdek alapján kezelt kapcsolattartói adatokat is a fenti határidőig őrizzük meg, amennyiben a számviteli bizonylatokon szereplő adatokról van szó.

 

Azokat a személyes adatokat, amiket szerződés teljesítése érdekében kezelünk és nem minősülnek könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatnak, a megrendelés teljesítésétől, illetve a jótállás igénybevételétől számított polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, amely előreláthatólag 5 év, az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.

 

A nem könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokon szereplő, jogos érdek alapján kezelt adatokat az érdek fennállásáig vagy az Ön tiltakozásának elbírálásáig kezeljük, kivéve, ha a további kezelést jogos érdekeink lehetővé teszik számunkra.

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléseink ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskola részére a[email protected]e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A nem opcionálisan elkért adatok megadása a megrendelés ill. szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A megrendeléshez ill. szolgáltatás igénybevételéhez, kapcsolattartáshoz szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megrendelését feldolgozni, teljesíteni ill. az általunk nyújtott szolgáltatást nem, vagy csak részben tudja igénybe venni. Az opcionálisan megadható adatok (megjegyzésben szereplő adatok) lehetőséget adnak Önnek, hogy közölje velünk az Ön által a megrendeléshez fontosnak tartott adatokat.

 

Adatok törlésének módja:A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megrendelések teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
Lukás és Társa Bt.

 

 

9721 Gencsapáti
Hunyadi út 10.

megrendelések adatainak könyvelése

Octonull Kft
1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

számlaprogram

 

5. FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Aszolgáltatásunkat, terméküketmegrendelő Felhasználókalábbi személyes adataita vásárlás és fizetés dokumentálása, a vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, a Nyelviskolátérintő számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük.

 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Fizetéshez:

·  fizetési mód

 

Számlázáshoz:

· vezeték és keresztnév

· cím (ország, utca, házszám, város, irányítószám, megye)

· email cím

· telefonszám

· opcionálisan az Ön által megadott megjegyzések

· vásárlás időpontja, vásárolt termék mennyisége megnevezése és vételára

· fizetési mód

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokravonatkozó adatkezelés Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c). pont) alapján történik

a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése, illetve az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján.

 

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok kezelésének jogalapja az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A szerződés az Önnel a szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele.

 

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

 

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok az Adatkezelő részére átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

 

A szerződés teljesítése érdekében kezelt kapcsolattartói adatokat is a fenti határidőig őrizzük meg, amennyiben a számviteli bizonylatokon szereplő adatokról van szó.

 

Azokat a személyes adatokat, amiket szerződés teljesítése érdekében kezelünk és nem minősülnek könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatnak, a megrendelés teljesítésétől, illetve a jótállás igénybevételétől számított polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, amely előreláthatólag 5 év, az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

A számlázáshoz szükséges adatok megadása jogszabályon alapul. Amennyiben a jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról ill. szolgáltatás igénybevételéről az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani. A fizetéshez elkért, nyilvántartott adatok szerződés teljesítéséhez szükségesek, az Ön szerződéses kötelezettségén (megrendelés esetén a fizetés) alapulnak. Amennyiben nem adja meg azokat, akkor nem tudja a fizetést lebonyolítani részünkre. A fizetéshez nyilvántartott adatok egy részét pedig nem Ön adja meg, azok a megrendelés feldolgozásakor lesznek ismertek számunkra.Az opcionálisan megadható adatok a kapcsolattartást könnyítik meg számunkra, illetve lehetőséget adnak Önnek, hogy közölje velünk az Ön által a megrendeléshez fontosnak tartott adatokat.

 

Adatok törlésének módja:A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megrendelések teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
Cib bank

 

Paypal

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

 

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg

 

fizetés lebonyolítása (Önálló adatkezelő saját adatkezelési tájékoztatóval: a fizetéshez általában kezeli az Ön bankkártyán szereplő nevét, bankjának megnevezését, bankkártya számát, lejárati idejét, CSC kódját, fizetés idejét és összegét, esetleg a fizetési szolgáltató szolgáltatásaihoz a belépési felhasználónevét és jelszavát, számlázási adatokat, telefonszámot, országot, születési időt).
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a kibocsátott számlák adatairól
Octonull Kft

 

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

 

számlaprogram

 

 

 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Hírlevélre feliratkozott felhasználók alábbi adatait azért kezeljük, hogy hírlevél formájában elektronikusdirekt marketing üzeneteket küldjünk az Ön számára, és annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

· e-mail cím

· keresztnév

 

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Nyelviskola saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése és az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

 

A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az adatkezelést azonban 2 évente felülvizsgáljuk és adatfrissítést kérünk Öntől.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek.

Adatok törlésének módja:Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, vagy a [email protected] címre írott kérelemmel, továbbá a Nyelviskola„Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait:A hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója

 

 1. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után a Nyelviskolaköteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

· e-mail cím

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont)

 

a Nyelviskola a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán (egyéb aktívadatbázisoktól elkülönítetten) helyezi el.

E-mailes reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.

 

 

A tilalmi listán a Nyelviskolakorlátlan ideig kezeli az Ön adatait (3 évente felülvizsgálva az adatkezelést), kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal a Nyelviskolamár rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja:Ön bármikor ingyenesen kérheti a törlést, az [email protected]e-mail címre írott kérelemmel, vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: NyelviskolaTárhelyszolgáltatónak adja át:

Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója

 

 

 1. WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE(SÜTI)

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Felhasználóink alábbi adatait a weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében kezeljük. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
 

· az Ön számítógépének IP címe

· weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama

· az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa

· hibaüzenetek időpontja, tartalma

· Ön által a weboldalakon meglátogatott url

· sütik által tárolt információ, úgy mint az oldalon eltöltött idő, az Ön által előzőleg meglátogatott oldal címe, weboldalon belüli kattintások adatai, az Ön által látogatott aloldal, kép, Cookie hozzájárulás elfogadásának megtörténte, megrendelési adatai következő vásárláshoz, kosár tartalma (kérjük a részletes süti információkhoz olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztató alábbi Cookie fejezetét)

 

 

A sütik által kezelt személyes adatokon kívüli személyes adatok és a sütik közül az Ön által rögzített adatokat tároló sütiket („user-input cookies”), a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütiket („user interface customization cookies”) kezelésének jogalapja a Nyelviskola jogos érdeke

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára, ideértve a hibakeresést és az adatbiztonság garantálását. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a hibakereséshez, adatbiztonság garantálásához, trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalát biztosítsuk. A Nyelviskola a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

 

Ön tiltakozhat az adatok jogos érdekből történő kezelése ellen!

__________________________________

A sütik közül a hitelesítési munkamenet sütik –amelyek a weboldal működéséhez szükségesek („authentication cookies”)-  által rögzített személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és Nyelviskola közöttiszerződés (Általános szerződési feltételek)teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A naplózott adatokat 1 hónapig tároljuk.

 

A sütikben tárolt információkat a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) tároljuk, melyről bővebben az alábbi COOKIE fejezetben olvashat, vagy addig, amíg Ön nem tiltja le az adatok kezelését.

 

 

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító), a Google forgalom, a hirdetéseket megjelenítő, a felhasználói viselkedést tároló, az általános ajánlatokat megjelenítő és a statisztikai célú sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön ezeknek a sütiknek az alkalmazásához adotthozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. Ez azonban nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskolarészére a[email protected]e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem a Nyelviskolagyűjti Önről. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, a Nyelviskolaa naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek a Nyelviskolaáltal nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá

 

Adatok törlésének módja:

A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet. A sütiket a weboldalon is lehetősége van letiltani.

 

Kinek adjuk át az Ön adatait: Weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA honlap webanalitikai szolgáltatás
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
remarketing süti szolgáltatója, hogy Önnek személyre szabott ajánlatot jeleníthessen meg
oldalon alkalmazott sütik és programok szolgáltatói látogatói információ gyűjtése a szolgáltatások nyújtása, fejlesztése és az adatbiztonság biztosítása érdekében

 

 

 1. VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Véleményt küldő vásárlóink adatait a Nyelviskola tevékenységének népszerűsítése, a tevékenységről szóló vásárlói vélemények közzététele céljából kezeljük.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
· keresztnév

· Ön által írt és nyilvánosságra hozatalra szánt vélemény tartalma, tárgya

 

Az Ön hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

ahhoz, hogy a Nyelviskola az Ön vélemény közzététele céljából megadott személyes adatait tevékenységének népszerűsítése és a tevékenységéről szóló tudósítás céljából nyilvánosságra hozza és kezelje.

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Addig, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja és nem kéri az adatok törlését, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az adatkezelést azonban 2 évente felülvizsgáljuk és adatfrissítést kérünk Öntől.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön nem adja meg a keresztnevét vagy a véleményét, úgy aNyelviskola nem kezeli az Ön személyes adatait vélemény közzététele, tevékenységének népszerűsítése és az arról való tudósítás céljából, Ön pedig nem tudja véleményét közölni velünk, és mi azt nem tudjuk nyilvánosságra hozni, közzétenni a weboldalunkon. Keresztnevét a felhasználói bizalom növelése céljából kérjük el, véleményét pedig a cél elérése érdekében.

 

Adatok törlésének módja:

Ön bármikor kérheti adatainak törlését az [email protected]email címre írott kérelemmel vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Kinek adjuk át az Ön adatait: a referencia, promóciós célú adatkezelésben a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
Octonull Kft

 

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

 

számlaprogram

 

 1. E-BOOK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A Nyelviskola webshopjában történő vásárláshoz kapcsolódó kedvezmény (ingyenes E-book) Önhöz történő eljuttatása céljából, illetve a Nyelviskola tevékenységének népszerűsítése céljából.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
· email cím

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

A Nyelviskola jogos érdeke, amely a szolgáltatások teljesítésére, az E-Book hatékony célba juttatására, a kedvezményre való jogosultság vizsgálatára, valamint a szolgáltatásaink hatékony népszerűsítésére, eladásaink tényleges ösztönzésére vonatkozik. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, a megkeresésekre adandó válasz elküldéséhez. Ön azonban dönthet úgy, hogy nem osztja meg a megosztandó információt, ekkor a Nyelviskola nem fér majd hozzá a Facebook adatokhoz. Továbbá Ön tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen.

8 év.

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt aNyelviskolarészére az[email protected]e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben Ön nem adja meg az email címét, úgy aNyelviskola nem tudja Önnek az E-Bookot elküldeni. A nyilvános Facebook profil adatokat nem Önnek kell megadnia, azokhoz a megosztás révén a Nyelviskolafér hozzá. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Nyelviskolaa nyilvános Facebook profiladataihoz hozzáférjen, akkor ne ossza meg a Facebookon a megosztandó információt. Ebben az esetben azonban Ön nem lesz jogosult az E-Bookra, és nem fogja megkapni az E-Bookot.

 

Adatok törlésének módja:A fenti határidőben az adatokat töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: az adatkezelésben a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Facebook platform szolgáltatója

 

 1. PANASZKEZELÉS

 Milyen célból kezeljük személyes adatait?

ANyelviskolátpanasz céljából megkereső felhasználók adatait aNyelviskola által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói, látogatói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, megrendelések beazonosítása az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. a kapcsolódó eljárások céljából. Továbbá békéltető testületi és online fogyasztói vitarendezési eljárás igénybevétele, az eljárásban való közreműködés céljából.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
panaszkezelési jegyzőkönyv adatai: Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

ügyfélszolgálatnak ezen túl megadott adatok: Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

békéltető testületi eljárással kapcsolatban kezelt adatok: Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

online fogyasztói vitarendezéssel kapcsolatban kezelt adatok: Keresztnév

Vezetéknév

Ország

Utca

Házszám

Város

Megye

Irányítószám

Telefonszám

E-mail cím

· panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pontja)

 

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

 

 

Az panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

 

 

A békéltető testületi eljárásban történő kötelező vállalkozási közreműködésrevonatkozólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29. § (11) bekezdése.

Az online vitarendezés tekintetében a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapszik.Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, a Nyelviskolaa vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni,békéltetésben, online vitarendezésben hatékonyan részt venni. A megrendelési adatlapon megadott adatait csak akkor kell megadnia, ha azokkal mi nem rendelkezünk, ellenkező esetben ezeket az adatokat a beazonosítás érdekében automatikusan kezeljük a fenti célból.

 

Adatok törlésének módja:Az adatokat a törvényi határidő lejártával töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A panaszok kezelésében a következő személyek vesznek részt:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója
illetékes békéltető testület békéltetés lefolytatása
online vitarendező platform online vitarendezés lefolytatása

 

 

 1. JOGI IGÉNYEK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy Nyelviskolajogait érvényesíteni tudja vagy az ellene felmerülő jogi igénnyel szemben védekezhessen. 

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
Az igény tárgyául szolgáló ügy adatai, általában a megrendeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok:

· családi és utónév

· cím

· telefonszám

· email cím

· dátum, időpont

· esetenként aláírás

· esetenként céges kapcsolattartó vagy képviselő adatai, aláírása

· igény tartalma

Amennyiben valamely jogi igény vagy ennek lehetősége miatt megőrzésre kerülnek az adatok, úgy a Nyelviskola jogi igények hatékony érvényesítésére vonatkozó

 

jogos érdekére

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

 

tekintettel történik az adatkezelés. Ilyen esetben a Nyelviskolának nagyobb érdeke fűződik jogai érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez, mint az érintett személy érdeke a személyes adatok törléséhez, figyelemmel arra, hogy az adatok törlése esetén igényét nem tudná vagy lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve igénnyel szemben védekezni.

 

Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdekből történő adatkezelés ellen.

A jogos érdek alapján kezelt adatokat az érdek fennállásáig, azaz a vonatkozó eljárás végéig kezeljük, amikor is felülvizsgáljuk az adatkezelést.

 

 

TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezeléseink ellen bármikor tiltakozzon, ezt a Nyelviskolarészére a[email protected]e-mail címre küldött üzenet útján vagy az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei c. fejezeteben szereplő székhelyünkre küldött levél útján teheti meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat Önnek nem kell megadnia, azokkal mi rendelkezünk, vagy Öntől az igény érvényesítésével összhangban kaptuk meg.

 

Adatok törlésének módja:A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

 Kinek adjuk át az Ön adatait: annak érdekében, hogy jogi igényeinket érvényesíthessük, vagy védekezzük jogi igényekkel szemben, a következő személyeknek adjuk át az Ön adatait:

Név Székhelye  Adatátadás, adattovábbítás célja
jogi képviselő jogi igények érvényesítése
bíróság, választott bíróság, közjegyző, végrehajtó, egyéb szerv, vagy az eljárásban részt vevő szakértő, egyéb személy- amennyiben szükséges jogi igények érvényesítése

 

 1. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlását biztosíthassuk az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által a Nyelviskolávalszemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek.

Mely személyes adatait kezeljük: Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok): Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
· megkeresésben megadott adatok

· név

· e-mail cím vagy más elérhetőség

· kérelem tárgya, tartalma

· esetenként aláírás

· halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat, valamint személyazonosság és közeli hozzátartozói minőség igazolására szolgáló közokirat adatai elhunyt személy adataival kapcsolatos jogok gyakorlása esetén

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján)

az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban a GDPR 5. cikk (2)bekezdése (elszámoltathatóság elve) és a GDPR 12. cikkének (2) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés),

Infotörvény 25. § az elhunyt jogainak gyakorlására vonatkozóan

 

Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrizzük meg, a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünk okán.

 

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele lehet, neve a beazonosítás miatt szükséges, elérhetőségi adata pedig, hogy Önnel kapcsolatot tudjunk tartani a megkeresés miatt, választ tudjunk küldeni megkeresésére. Amennyiben nem adja meg az adatokat, előfordulhat, hogy nem, vagy nem teljes körűen tudjuk a megkeresését feldolgozni.

 

Adatok törlésének módja:A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a következő személyek vesznek részt az Ön személyes adatainak kezelésében:

Név Székhely, elérhetőség  Adatátadás, adattovábbítás célja
 Wakelite Kft. 9700 Szombathely, Bezerédi A.u.5. tárhelyszolgáltatóés levelezési rendszer szolgáltatója

 

 

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK, KÖZÖSSÉGI WEBOLDALAK

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra, közösségioldalakramutató linkeket, ill. ikonokat helyeztünk el. Ezen honlapok a Nyelviskolátólfüggetlenül működnek, azokra ill. azok adatkezelésére vonatkozóan saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat. A hivatkozott honlapok tartalmáért, azok használatáért vagy a honlapok adatvédelmi szabályzatáért minket semminemű felelősség nem terhel, ez alól kivételt képez az az eset, ha a hivatkozott honlapot is a Nyelviskolaüzemelteti.

Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Nyelviskolát felelősség nem terheli.

 

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

ANyelviskola mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. A Nyelviskolaezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak betartásához szükségesek.

ANyelviskolaa megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

 • az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
 • az adatok kezelésénél Nyelviskolahttps protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
 • védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
 • az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
 • biztonsági intézkedéseinket rendszeresen teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Nyelviskolaáltal kezelt személyes adataihoz a Nyelviskolaszervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendekszerint: cégvezető, adminisztrátorok, informatikus, az ügyre dedikált személyek, egyes esetekben az oktatók.

Adatokkal kapcsolatos incidens:Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a Nyelviskolaa tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a Nyelviskola(vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Megfelelőségi határozat hiányában az adattovábbítás akkor is megengedett, ha az az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges, továbbá, ha jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges.

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Adatfeldolgozó neve, székhelye, ország megnevezése Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján Adatátadás, adattovábbítás, adatfeldolgozás célja
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) weboldal látogatottsági statisztikák készítése
      Facebook Inc. 1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025. USA

 

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA – EU Privacy Shield List) Facebook személyre szabott hirdetések elkészítése.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

COOKIE

 

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása:Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.Önnek a weboldalon is lehetősége van a sütibeállításokat megadni.

A Weboldalon használt cookie-k a következők:

SÜTI FAJTÁJA ÉRVÉNYESSÉGE TÍPUSA MIÉRT ALKALMAZZUK BESOROLÁS
weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges süti/saját hirdetési süti/saját statisztikai süti/haradik fél hirdetési/statisztikai sütije/kényelmi süti

 

PROFILALKOTÁS

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során profilalkotástaz alábbiak szerint végzünk.

 

Google Analytics:A weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri a Nyelviskola. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Önt a Nyelviskolaáltal kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga

 

1.     HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Nyelviskolamilyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2.     HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3.     TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben a Nyelviskolanyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4.     ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

5.     ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján a Nyelviskolatovábbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6.     TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése a Nyelviskolavagy harmadik személy jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. A Nyelviskolaa fenti PROFILAKOTÁSfejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7.     HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT KÖVETŐEN

Az érintett halálát követő öt éven belülaz érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Nyelviskolánál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni a következő jogokat az elhunyt személy adataival kapcsolatban: hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás és tiltakozás. Ha az érintett több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal lehet a jogokat érvényesíteni.Ha az érintett nem tett ügyintézési rendelkezést vagy vonatkozó nyilatkozatot a Nyelviskolánál, akkor a Polgári Törvénykönyv szerinti, a Nyelviskolánálelsőként jelentkező közeli hozzátartozójajogosult helyesbítést kérni, vagy tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – joga van az elhunyt adatainak törlését vagy korlátozását kérni az érintett halálát követő öt éven belül. A Nyelviskolaa közeli hozzátartozókat kérelemre tájékoztatja a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett megtiltotta.

Az érintett jogait érvényesítő személynek az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát és közeli hozzátartozói minőségét közokirattal szükséges igazolnia a Nyelviskolafelé, jogszabályi előírás alapján.

 

A NYELVISKOLA ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

ANyelviskolaindokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

 

 

Önt a személyes adatainak a Nyelviskola részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Panaszjog
 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
 3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1.     PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

2.     BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

 • a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
 • abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
 • amennyiben az Ön kérelme nyomán a Nyelviskolanem tesz intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
 • a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a Nyelviskolaellen a per megindítható a Nyelviskolaszékhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3.     KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Nyelviskola) vagy az adatfeldolgozótól. A Nyelviskola, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a Nyelviskolaszékhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

Tájékoztatjuk, hogy ezeket a vagyonjogi pereket általános szabály szerint a törvényszék előtt lehet megindítani, ugyanide tartoznak a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek is. Az általános szabálytól eltérően azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben az igény értéke nem meghatározható, a járásbíróság hatáskörébe tartoznak.

 

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Nyelviskolaaz Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
 5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („)

 

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

 

Az Ön részére az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában a Nyelviskolaa következő elérhetőségeken nyújt segítséget:

hétfőtől péntekig 9 és 18.00 óra között.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóére a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyelviskolafelelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne a weboldallal és az ott elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatban, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg a [email protected]e-mail címre.

© Amber way Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2019)