Instagram játékszabályzat

A 30NAPANGOL INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama

1.1. A játék neve, szervezője és lebonyolítója:

„Mutasd meg, merre jársz!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a https://30napangol.hu  (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője a Amber Way Kft. (székhelye: 9700, Szombathely, Fő tér 24/C; cégjegyzékszám:18 09 112971.; adószám: 25718917118) a továbbiakban: „Szervező”.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező („Lebonyolító”) látja el.

 

1.2. A Játék időtartama:

A Játék 2019. április 1. 10 óra 00 perc 00 másodperctől 2019. május 31. 23:59:59 óráig tart.

 1. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus

2.1. Részvételi feltételek:

A Játék a résztvevők számára önkéntes és ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, valamint az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját NYILVÁNOS Instagram profillal(a továbbiakban: „Instagram profil”) rendelkező – és amennyiben annak alapján azonosítható – természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi természetes-, illetve jogi személy, továbbá ezen személyek/szervezetek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének meghatározott (közeli) hozzátartozói.

2.1.1. A Játékos legalább 1 (egy) darab és maximum 10 (tíz) darab a jelen Játékszabályzat 3.2. pontjában leírtaknak mindenben megfelelő fényképet (a továbbiakban: „Fénykép”) készít.

2.1.2. A Játékos az Instagram telefonos alkalmazás segítségével a Fényképet saját nyilvános Instagram profilján keresztül megosztja és ellátja a #30napangolhashtaggel valamint követi a 30 Nap Angol (@30napangol) és a Smile Nyelviskola (@smilenyelviskola) Instagram oldalát.

2.1.3. A Játékban való részvételre irányuló kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából a 2.1.1. és 2.1.2. pontok alapján a bejelölt Fényképet megosztja saját nyilvános Instagram profilján. A Játékos a Játékban történő részvételével és a Fénykép feltöltésével egyben kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt: http://instagram.com/about/legal/terms megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta (a továbbiakban együttesen: „Pályázat”).

2.2. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.3. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a nyilvános Instagram profiljuk (nick név) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége), a névazonosságért, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek, amelyről a Szervező nem értesíti külön őket.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a saját nyilvános Instagram profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségtől mentesül.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.9. Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • a Játékosra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.

 

2.10. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból.

2.11. A Játékos által beküldött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Játékosra áthárítani.

2.12. A Játékban való részvétellel és a Fénykép 2.1.2. pont szerinti feltöltésével a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Fényképet a Játékkal összefüggésben a saját Facebook és Instagram oldalán nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a Szervező a Fényképet a Játékkal összefüggésben egyes sajtófelületeken nyilvánosságra hozza és szabadon felhasználja a szerző feltüntetésével a 2019-es 30 Nap Angol kampányai során.

 1. A Játék leírása, menete

3.1. A Játékos a 3.2.1 pontban meghatározottaknak megfelelő Fénykép Instagramra történő feltöltésével és a Fénykép #30napangol hashtaggel történő ellátásával valamint a 30 Nap Angol Instagram oldalának követésével vesz részt a Játékban.

3.2. Fénykép

3.2.1. A Játékban résztvevő Fényképnek kapcsolódnia kell a következő témákhoz:

 • Egy város ikonikus helyszíne vagy épülete, egy izgalmas, nem megszokott perspektívából.
 • Egy eldugott érdekes helyszín vagy részlet az utazásodról, ami megragadta a figyelmedet.
 • Az ország kultúráját, gasztronomiáját bemutató, jól komponált kép.

 

Formai és tartalmi követelmények:

 • a Játék időtartama alatt kerül feltöltésre;
 • A @30napangol és a @smilenyelviskola oldalak bekövetésre kerülnek a fotót feltöltő által
 • a #30napangol hashtaggel van ellátva;
 • köteles tiszteletben tartania Magyarország alkotmányos rendjét;
 • nem sértheti az emberi jogokat;
 • nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére;
 • nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;
 • nem jelenhetnek meg rajta vallási vagy szexuális utalások;
 • nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;
 • nem tartalmazhat a Szervezőre/Lebonyolítóra vonatkozó negatív kijelentéseket;
 • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
 • nem valósíthat meg plagizálást;
 • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való utalást, felbujtást;
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

 

3.2.2. A Játékos a fénykép feltöltésével kijelenti, hogy:

 • az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását és olyan képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és az Instagramra, valamint a jelen Játékba történő beküldéséhez;
 • az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
 • a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket, nem sérti bármely személy szabadalmát, védjegyét, üzleti titkot, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogot;
 • a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
 • a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom;
 • a Fénykép 3.2.1. szerinti tartalmi és formai követelményeinek maradéktalanul megfelel.

 

3.2.3. A Játékos kizárólagosan felelős az általa feltöltött kép tartalmáért és szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok felhasználása harmadik személy jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező részére a Játékban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.

A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Fénykép feltöltésével a Fénykép tekintetében kizárólagos, az Amber way Kft. részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Magyarországon, a játék indulásától: 2019.04.01. – 2017.06.01. napjáig a Szervező részére annak érdekében, hogy a Fényképet kizárólag a jelen Játékszabályban, illetve különösen a 4.1. pontban rögzítettek szerint felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

3.2.4. Azzal, hogy a Játékos úgy dönt, hogy a saját nyilvános Instagram profilján a Fényképet hozzáférhetővé teszi, tudomásul veszi, hogy a Fénykép és a profilján elérhető minden tartalom – az Instagram felhasználási feltételeinek megfelelően – nyilvánosan hozzáférhető.

3.2.5. Amennyiben a Játékos:

 • által feltöltött Fénykép nem felel meg a Játékszabályzat rendelkezéseinek, vagy
 • az általa feltöltött Fényképet más Játékos már feltöltötte,
 • valószínűsíthető, hogy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel,
 • valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
 • jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését megsértia Szervező a Játékost jogosult a Játékból kizárni.

 

3.2.6. A Szervező bármikor kérheti a Játékost, hogy igazolja, hogy a Fényképet ő készítette és a Játékban való részvételre jogosult. Ilyen esetben a Játékosnak a felhívást követő 5 (öt) munkanapon belül egyértelműen igazolnia kell a Fénykép eredetét. Amennyiben a Játékos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a Fénykép megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Játékost a Játékból azonnali hatállyal kizárni.

3.2.7. A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy ő a szerzője a Játékszabályzat szerint általa feltöltött Fényképnek, annak tekintetében felel a szerzői- és/vagy egyéb jogok, valamint bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetleges megsértéséből fakadó valamennyi jogkövetkezményért, és kötelezettséget vállal a Szervező/Lebonyolító minden ebből eredő esetleges kárának megtérítéséért, illetve vállalja a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben előterjesztett, szerzői- vagy egyéb jogsértéssel kapcsolatos, megalapozott jogi követelések közvetlen és lehetőség szerint haladéktalan kielégítését.

3.2.8.   A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékosok által feltöltött Fényképek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kártalanítani.

3.2.9. A feltöltött Fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

3.2.10. Ha Fényképek kapcsán a Játékosnak problémája, észrevétele van, az [email protected] email címen jelezheti azt.

3.3. Nyertes Pályázatok elbírálása:

3.3.1. Szervező a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatokat a Játék lezárása után összesíti, és a nyerteseket a zsűri szubjektív szempontok alapján fogja kiválasztani.

3.3.2. Elbírálás időpontja: 2019. Június 7.

3.3.3. Az elbírálás során Szervező 3 darab tartaléknyertes Pályázatot választ ki. A tartaléknyertes Pályázatok a kiválasztás sorrendjében az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott feltételek szerint válnak jogosulttá a Nyereményre, ha a Nyertes Pályázat vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

 1. Nyeremények

4.1 A kiválasztott nyertes egy 32GB-os 2018-as Apple iPad-et nyer, a 2. és 3. helyezett játékosok a Szervező által összeállított ajándékcsomagban részesülnek.

4.2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

4.4. A Szervező a nyertes Játékost 2019.06.10. napján az Instagram profilján közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

 1. A Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1.      A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a 3.3.3. pontban írt időpontot követő 3 munkanapon belül értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”) a nyertes Játékos Instagram oldalán feltöltött Fénykép alatt hozzászólás formájában, illetve direkt message-ben. Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül visszaigazolni az Értesítést az [email protected] címre küldött e-mailben és megadni az eredeti fényképfelvételt (amelyből a felvételkészítés adatai megállapíthatóak), valamint személyes adatait és telefonszámát. A Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségen (lehetőleg: telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 7 napon belül felhívhatja. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a Nyereménykézbesítéshez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.

5.2 A Nyereményt a nyertes az adategyeztetés után postai úton kapja kézhez és veheti át. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

5.3. Szervező fenntartja a jogát arra, hogy kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 1. Adatvédelem

7.1. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételek elfogadásával önként beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező és /vagy Lebonyolító a nyereményjátékkal összefüggésben annak lezárásáig, illetve azon túl szükségességtől függően 2018. szeptember 1. napjáig kezelje.

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Lebonyolító, mint adatkezelő és adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

 

7.2. A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • A Lebonyolító a résztvevő Játékosok személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) az Instagram profil neveket, illetve a Játék során részére megadott adatokat a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje.
 • A Lebonyolító a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse.
 • A Lebonyolító a Játékos által megadott postai címre a nyereményt esetlegesen megküldje.
 • Nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, valamint a Szervező, illetve a Szóda Műhely és a Deák 17 Galéria Facebook- és Instagram oldalán bejegyzést helyezhet el a Játékos nevének megjelölésével.
 • A nyertes és a nyereményt átvevő Játékosról és annak átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

7.3. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Lebonyolító az Infotv.-ben előírtak szerint kezeli és dolgozza fel a Játékosok megadott személyes adatait, azok a Szervező harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja. A Játékosok személyes adatai legkésőbb 2019. Június 1. napjáig törlésre kerülnek, kivéve a nyertes Játékosok adatai, amelyek a nyeremények átadásáig kerülnek kezelésre.

A Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 9700, Szombathely, Fő tér 24/C vagy az [email protected] Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Lebonyolító által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni és bírósághoz fordulni.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt, a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása vagy az adatok törlésére vonatkozó kérés esetén a Szervezőnek nem áll módjában a Nyereményt kiadni az érintettnek.

7.4. Az adatkezelés az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került.

 

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton, elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.2. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, az alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, az Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Az Instagram teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

8.3. A Játékos kizárólag saját nyilvános Instagram profiljával jogosult részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos Instagram, illetve e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

8.4. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a Nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

8.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos addig nevezett Fényképei automatikusan törlésre kerülnek. A Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

8.6. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.8. Ha a Játékos képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.9. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a https://www.instagram.com/30napangol/ Instagram profil vagy Facebook profil rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.10. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram és/vagy a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz és/vagy a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram és/vagy a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.11. A Játékkal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panasz tenni a következő elérhetőségen lehetséges: [email protected] e-mail címen.

8.12. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Játékot törölje. Ebben az esetben a Részvételi szabályzat változásairól vagy a Játék törléséről a https://www.facebook.com/30napangol internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

A jelen feltételekről a https://30napangol.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) és a 30Nap Angol Facebook oldalán tájékozódhat.

 

A játékszabályzat letöltése PDF formátumban…

Szombathely, 2019. Március 4. napján.